วีซ่าเอเซีย-Asia Zone

คนไทยสามารถ เดินทางไปประเทศในแถบทวีปเอเซียโดยงดเว้นวีซ่าได้หลายประเทศ มีเพียงบางประเทศที่ต้องใช้วีซ่า ทาง สนง.ยินดีให้บริการทำวีซ่า สำหรับวีซ่าในโซนเอเซีย โดยเฉพาะประเทศจีน  เกาหลี (สำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ) เวียดนาม (กรณีอยู่เกิน 30 วัน) วีซ่าญี่ปุ่น (กรณีอยู่เกิน 15 วัน) เป็นต้น

 

 

Visitors: 25,431